Història

Antecedents:
 
La partida Pla Redó és una àmplia zona agrícola, el principal cultiu del qual són els cítrics (taronges i mandarines). Situada en els termes municipals de Vila-real (el 66 %) i Alqueríes (el 33 %) ocupa més de 800 Ha. (quasi 10.000 fanecades) distribuïdes en unes 1.800 parcel·les, amb una superfície mitjana de 0,45 Ha. (5,4 fanecades) pertanyents a més de 1.500 propietaris.
 
Amb esta estructura, era impossible la modernització del sistema amb la implantació del reg localitzat a nivell particular, per la qual cosa l'any 2000 s'inicien els primers contactes per a l'elaboració d'un projecte comunitari per a la implantació d'este sistema de reg.
 
Fins a eixe moment el sistema utilitzat era per inundació i es duia a terme per mitjà d'un sistema mixte que usava aigües superficials, a través de la Comunitat de Regants "Canal Cota 100. Marge Dret del riu Millars" i aigües subterrànies de vint pous d'altres tantes Societats Civils de Reg, constituint cada una d'estes societats una totalment independent en el desenvolupament de la seua activitat. Estes societats són: La Llibertat, Santo Domingo, Sant Vicent del Colmenar, La Progressiva, Santíssim Salvador, La Igualtat, Sant Isidre, El Coscollar, Sant Pascual, El Centro, Sant Blai, Sant Antoni, Explotació Agrícola, La Torrasa, Sant Jaume, La Fortuna, El Porvenir, Sant Josep, La Hidràulica i La Felicitat.
 
 
L' Agrupació:
 
Per a la posada en marxa i gestió de l'esmentat Projecte de Modernització del Regadiu, es fa necessari la creació d'una institució que duga a terme esta tasca, per la qual cosa el 13 de novembre 2001 davant del notari de Vila-real, D. José Manuel Sánchez Almela, naix la Societat Civil "Agrupació de Regants Pla Redó" formada per totes les Societats Civils que intervenen en el Projecte.
 
La primera Junta Directiva la van formar els Presidents de les Societats que ostentaven el càrrec en aquell moment i que van ser: Enrique Vicent Moles (Sant Antoni i Sant Blai) , Angel Albalate Herrero (El Centro i Sant Isidre), José Recatalá Capella (Santo Domingo), José Borillo Borillo (La Llibertat), Vicente Ramos Bort (La Progressiva), Amado Abad González (Santíssim Salvador), Manuel Moles Bort (Sant Vicent del Colmenar), Pascual Nebot Ripollés (Sant Pascual), Juan Carlos Monfort Vilar (El Coscollar), Antonio Meneu Chesa (El Porvenir), Jaime Lloret Gilabert (L'Explotació Agrícola), Enrique Chabrera Mata (La Fortuna), José Torres Forner (La Torrasa), Amat Sanahuja Nebot (Sant Josep), Vicente Franch Alcalá (La Felicitat), José Vicente Bosquet Vidal (La Hidràulica), Lorenzo Rubert Millá (La Igualtat), Santiago Gozalbo Barberá (Sant Jaume), Enrique Font Jericó (C.R. Canal Cota 100).
 
Per a ostentar els càrrecs de la mateixa van ser triats, Enrique Vicent Moles com a President, Enrique Chabrera Mata com a Vicepresident, Pascual Nebot Ripollés com a Tresorer, Vicente Miró Bort com a Secretari i com a Vocals Angel Albalate Herrero i José Borillo Borillo.
 
La creació d'esta Agrupació constituïx un projecte innovador i al mateix temps solidari, ja que l'acord unànime des d'un principi és el de distribuir de forma equitativa totes les subvencions i ajudes rebudes, indistintament d'on estiguen situades les parcel·les. A més, tal com queda reflectit en els Estatuts, són membres de la Junta Directiva cada un dels Presidents de les Societats de Reg, afectes el projecte, a més d'un representant de la C.R. Cota 100.
 
Un altre pas important pel que suposa, és la cessió per part de les Societats de Reg de l'activitat i gestió de les instal·lacions i els propis pous a l'Agrupació, cuidant-se la mateixa del seu manteniment. Bona mostra d'això i com pot observar-se en la nostra galeria, es poden veure les actuacions dutes a terme per l'Agrupació en les distintes instal·lacions de les Societats, per a la conservació de les mateixes, que se n'aniran duent a terme fins a completar-les totes.
 
D'altra banda, l'exercici de l'activitat i funcionament de l'Agrupació queden perfectament definits en els Estatuts de la mateixa que es poden consultar en esta pàgina web.